Nejzajímavější funkce HELIOS Orange edice iNUVIO

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších funkcí systému HELIOS Orange edice iNUVIO. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli je pro vás edice iNUVIO to pravé, je zanechat nám kontakt a my se vám ozveme s nabídkou na míru.

nahoru

JádroZákladní funkce systému

Nový vzhled a ovládání
Moderní, intuitivní a přehledné ovládání s maximálním důrazem na individuální personifikaci vzhledu, ergonomie či terminologie.

Náhled

Přehledný dashboard
Neboli „nástěnka“, kde má uživatel k dispozici všechny klíčové informace na jednom místě ve struktuře a podobě tak, jak mu nejlépe vyhovuje pro jeho práci.

Náhled

Notifikační centrum
Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací, např. do mobilního telefonu.

Náhled

Prediktivní analýza důsledků
Srozumitelná interpretace systémových událostí (příčin) a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky z nich plynoucí.

Náhled

Fulltextové vyhledávání
Podpora vyhledávání napříč celým systémem i na úrovni atributů, akcí (funkcionalit) v rámci navigačního stromu (přehledu).

Náhled

Info panel
Přináší multifunkční užití a slouží jak ke komunikaci uživatelů, tak k zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se ke konkrétnímu záznamu.

Náhled

Uživatelské tabulky s vlastními editory
Pokročilé řešení pro uživatelskou customizaci, kdy systém umožňuje vygenerování editoru (vstupní formulář) nad uživatelskými tabulkami, včetně následné úpravy jeho layoutu.

Uživatelské layouty
Možnost využívání jiného výchozího layoutu (uspořádání editoru) než distribučního. Layouty lze importovat automaticky (společně s update) či uživatelsky, přičemž není vyžadována funkcionalita uživatelských editorů.

nahoru

Finance Analytické nástroje a možnosti

Business Intelligence jako standard
Nativní BI řešení implementované přímo do informačního systému s možností přístupu formou dashboardů v rámci systému, prostřednictvím webu nebo v mobilních aplikacích.

Náhled

ePortál
Nástroj pro publikování libovolných dat ze systému HELIOS na webu bez nutnosti přístupu uživatele do systému. Podporuje zápis z webu do systému HELIOS.

Náhled

Datové sklady
Agregace dat z různých modulů systému dle různých dimenzí, jako je čas, skupiny, organizace, útvary, zakázky, řady dokladů a další. Výsledné analýzy a reporty je možné prezentovat formou přehledů, grafů či kontingenčních tabulek.

Nechte si zdarma poradit, jak vám může HELIOS Orange edice iNUVIO ušetřit čas.

Zadat kontaktní informace.

nahoru

Ekonomika Základní funkce systému

Alternativní párovací znak nad saldem
Zjednodušené párování opakovaných plateb se stejným variabilním symbolem s rozlišením pomocí druhého párovacího znaku. Typicky se jedná o platby faktur od dodavatelů energií, telekomunikačních služeb a splátky.

Účetní fakturační saldo
Sloučení procesu kontroly fakturačního a účetního salda do společné evidence účetního fakturačního salda (Fakturace = obchodník / Účetnictví = účetní). Tím je umožněna dokladová inventura saldokonta neboli jednoduchá kontrola knih faktur a salda.

Centralizované kontroly
Ovládání kontrol ekonomiky z jednoho místa, možnost automatického spuštění kontrol, přehledy výsledků kontrol s možností přímé korekce chyb. Jedná se o kontroly Přiznání k DPH, kontrolního hlášení a kontrolního výkazu, výkazu MOSS, pomocného analytického přehledu a dokladů účetního deníku.

Náhled

Funkcionalita párování banky
Algoritmus automatického přiřazení úhrad byl zdokonalen o řadu opatření. Patří sem platby faktur s účtem zaměstnance či nový číselník variabilních symbolů včetně účetních vazeb a dalších cca. 10 vylepšení.

Fakturace
Přednastavení účtů do textových položek na Poznámky k dokladům. Na poznámku k dokladům lze přednastavit účty, sazbu DPH, případně daňové klíče pro faktury vydané i přijaté. Údaje se přenášejí na textové položky faktur vydaných nebo přijatých. Tím lze podstatně více zautomatizovat fakturaci s využitím textových položek.

Vydaný dobropis
Datum potvrzující doručení dobropisu. I na zrealizovaný a zaúčtovaný vydaný dobropis lze dodatečně doplnit datum potvrzení doručení dobropisu odběratelem včetně dopadu do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

QR faktura
Načítání účetních dat do systému pomocí naskenovaného QR kódu prostřednictvím 2D čtečky na dokladu. Samozřejmostí je také tisk QR kódu.

Editace v uzavřeném období
V uzavřeném účetním období, uživatelském období a kalendářním období je nově možnost povolit v účetním deníku editaci útvaru, zakázky, nákladového okruhu, vozidla a zaměstnance.

Optimalizace zálohových faktur
Rozšíření možností při práci a kontrolách zálohových faktur.

Návrhář zápočtů
Zjednodušení a automatizace návrhů na zápočet. Přehled organizací s návrhem zápočtu s možností následného generování zápočtu nad označenými záznamy.

Elektronického podání na Daňový portál MF ČR v testovacím režimu
Možnost zkušebního podání, tj. před vyexportováním DPH, KH nebo SH pro odeslání přes datovou schránku, nejprve hlášení zkontrolovat na EPO. Až po kontrole případných chyb se soubor vygeneruje a uloží v xml.

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob
Nástroj na sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Z dat Helios Orange a ručním doplněním. Možnost editace údajů. Export XML zprávy určené k načtení do aplikace EPO Daňového portálu Finanční správy ČR.

nahoru

Sklady a obchod Analytické nástroje a možnosti

Vizualizace zásob ve stromové struktuře
Grafická a logická kategorizace skladových položek. Výběr ze skladových karet prostřednictvím sortimentního stromu – logické a intuitivní vyhledávání. Možnost začlenit položku do více kategorií. Snadná modifikace stromové struktury metodou drag and drop.

Náhled

Evidenční cena pro výrobní čísla
Volitelná podpora respektování vstupní ceny pro danou šarži či výrobní číslo při stanovení jejich výstupní evidenční ceny pro metodu oceňování FIFO i průměry. (Nevzniká problém s rozdílnou evidenční cenou na příjmu a výdeji.)

Rozšířená struktura datového základu skladové evidence
Konkrétní skladová zásoba je nově provázána od příjmu přes stav skladu až po výdej. Je snadné získat informace: z jakých příjmů pochází aktuální výdej, zda byl již vydán konkrétní příjem, jaké je stáří vydávané zásoby, za jaké ceny se vydávané zboží přijímalo. Existuje nově historie FIFO fronty.

Marže, obchodní přirážka a zisk
Detailní a transparentní vizualizace struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Náhled

Organizace – historie
Podpora evidence historických změn a jejich následné zohlednění při zpětném tisku dokladů. Tedy tisk s hodnotami platnými k datu pořízení dokladu.

Náhled

Cenotvorba na vstupu
Rozšíření nástrojů cenotvorby a slev používaných dříve jen na výstupních dokladech i na vstupní doklady (vydané objednávky, příjemky, přijaté faktury). Možnost zvolit druh cenotvorby vstupní/výstupní na řadě nabídek.

CRM
Přepracované řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Obsahuje řízení obchodních případů, nabídko-poptávkové řízení, správu obchodních partnerů a konkrétní funkcionality spojené s tímto tématem. Intuitivní a přednastavené řešení pro rychlou aplikaci do provozu.

Náhled

Doklady přes více období
Možnost zobrazení a následné práce s doklady ve skladech a obchodu přes více (zvolených) období.

Nechte si zdarma poradit, jak vám může HELIOS Orange edice iNUVIO ušetřit čas.

Zadat kontaktní informace.

nahoru

HR Základní funkce systému

Příprava nástupů do pracovního poměru
Možnost předvyplnění údajů zaměstnance do libovolného období před skutečným nástupem.

Náhled

Možnost hromadných změn nad mzdovými údaji
Výrazně rozšířené možnosti hromadných změn nad zaměstnanci pro mzdové údaje, paušály a srážky, doplňující údaje.

Náhled

Změny mzdových údajů s budoucí platností
Umožňuje zadávat změny mzdových údajů s časovým předstihem více než jeden měsíc dopředu.

Náhled

Náhled výplatního lístku
Možnost zobrazení výplatního lístku přímo v editoru výpočtu mzdy.

Historie zdravotního pojištění za zaměstnance
Přehled procesů, které za zaměstnance probíhaly směrem ke zdravotní pojišťovně během trvání pracovních poměrů.

Náhled

Podklady pro vytvoření oznámení na správu sociálního pojištění
Výrazně snadnější identifikace změn položek povinných pro oznámení na správu sociálního pojištění.

Náhled

nahoru

Výroba Základní funkce systému

Změnové řízení v TPV
V rámci změnového řízení v TPV je možné kombinovat dílce se zapnutým změnovým řízením a dílce bez změnového řízení. Vlastnost pro změnování dílců je možné nastavit na kartě vyráběného dílce a je možné ji průběžně měnit.

Přednastavení výrobních parametrů kmenových karet
Na skupinách karet je možné přednastavit výrobní parametry pro založení nové položky do přehledu vyráběných dílců, nakupovaných materiálů, nářadí nebo vedlejších produktů.

Kooperace v cizích měnách
Při zadávání cen kooperací bude možné definovat nákupní ceny v libovolné měně. V příslušné měně se budou následně generovat kooperační objednávky i návazná evidence kooperací.

Rozšíření práce s dokumenty ve výrobě
Ve výrobě jsou nově dostupné dokumenty z materiálu či polotovarů, na úrovni výrobních příkazů je možné zobrazit dokumenty nejen z výroby, ale ostatních agend, např. reklamace, objednávka, apod..

Rozšíření kapacitního plánování
Řada dílčích vylepšení a rozšíření, např.: priority na výrobním příkaze (VP), změna alternativy při změně stroje, aktualizace VP dle změny času na operacích, možnost volby způsobu plánování materiálu a řada dalších.

nahoru

Ostatní Základní funkce systému

Insolvenční rejstřík
Hromadné ověření insolvenčního řízení nad organizacemi, zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání.

Náhled

Rozkopírování číselníků mezi databázemi
Pro vícedatabázové instalace (účetní firmy, holding apod.) je určena funkce umožňující kopírování vybraných dat mezi databázemi, přehledně z jednoho místa. Kopírovat je možné jak vybrané číselníky, tak nastavení vzorové databáze.

API rozhraní
Univerzální řešení pro zápis a čtení vybraných dat při propojení na produkty třetích stran (e-shopy, pokladní či fakturační systémy apod.).

Náhled

Podpora (nejen) GDPR – správa osobních údajů
Edice iNUVIO obsahuje rozšířené, nadstandardní funkcionality související s administrací, automatizovaným zpracováním a hromadnými změnami. Zajišťuje uživateli potřebný komfort související nejen se správou osobních údajů, ale také např. s přístupovými právy či žurnálem změn na libovolné atributy, monitoringem aktivit uživatelů, rozšiřujícími právy na dokumenty a jiné.

Optimalizace a plánování tras – RINKAI
Funkcionalita umožňuje optimalizovat plán trasy vozidel včetně možnosti vizualizace a korekce na úrovni mapových podkladů. Plánování probíhá nad organizacemi, CRM, výdejkami či modulem Doprava a navrhuje ideální trasu či lokalizaci objektu v návaznosti na použitý zdroj.

Náhled


Vybrané reference

Presco
Sneo
Instalace Praha
Arbor
Arbor
Arbor

Nechte nám na sebe kontakt

a my vám připravíme nabídku na míru zdarma

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.