Nejzajímavější funkce HELIOS Orange edice iNUVIO

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších funkcí systému HELIOS Orange edice iNUVIO. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli je pro vás edice iNUVIO to pravé, je zanechat nám kontakt a my se vám ozveme s nabídkou na míru.

nahoru

JádroZákladní funkce systému

Nový vzhled a ovládání
Moderní, intuitivní a přehledné ovládání s maximálním důrazem na individuální personifikaci vzhledu, ergonomie či terminologie.

Náhled

Přehledný dashboard
Neboli „nástěnka“, kde má uživatel k dispozici všechny klíčové informace na jednom místě ve struktuře a podobě tak, jak mu nejlépe vyhovuje pro jeho práci.

Náhled

Notifikační centrum
Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací, např. do mobilního telefonu.

Náhled

Prediktivní analýza důsledků
Srozumitelná interpretace systémových událostí (příčin) a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky z nich plynoucí.

Náhled

Fulltextové vyhledávání
Podpora vyhledávání napříč celým systémem i na úrovni atributů, akcí (funkcionalit) v rámci navigačního stromu (přehledu).

Náhled

Info panel
Přináší multifunkční užití a slouží jak ke komunikaci uživatelů, tak k zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se ke konkrétnímu záznamu. Přístup k těmto informacím je možný jak na úrovni přehledu, tak editoru.

Náhled

Uživatelské tabulky s vlastními editory
Pokročilé řešení pro uživatelskou customizaci, kdy systém umožňuje vygenerování editoru (vstupní formulář) nad uživatelskými tabulkami, včetně následné úpravy jeho layoutu.

Uživatelské layouty
Možnost využívání jiného výchozího layoutu (uspořádání editoru) než distribučního. Layouty lze importovat automaticky (společně s update) či uživatelsky, přičemž není vyžadována funkcionalita uživatelských editorů.

nahoru

Finance Analytické nástroje a možnosti

Business Intelligence jako standard
Nativní BI řešení implementované přímo do informačního systému s možností přístupu formou dashboardů v rámci systému, prostřednictvím webu nebo v mobilních aplikacích.

Náhled

ePortál
Nástroj pro publikování libovolných dat ze systému HELIOS na webu bez nutnosti přístupu uživatele do systému. Podporuje zápis z webu do systému HELIOS.

Náhled

Datové sklady
Agregace dat z různých modulů systému dle různých dimenzí, jako je čas, skupiny, organizace, útvary, zakázky, řady dokladů a další. Výsledné analýzy a reporty je možné prezentovat formou přehledů, grafů či kontingenčních tabulek.

Nechte si zdarma poradit, jak vám může HELIOS Orange edice iNUVIO ušetřit čas.

Zadat kontaktní informace.

nahoru

Ekonomika Základní funkce systému

Alternativní párovací znak nad saldem
Zjednodušené párování opakovaných plateb se stejným variabilním symbolem s rozlišením pomocí druhého párovacího znaku. Typicky se jedná o platby faktur od dodavatelů energií, telekomunikačních služeb a splátky.

Účetní fakturační saldo
Sloučení procesu kontroly fakturačního a účetního salda do společné evidence účetního fakturačního salda (Fakturace = obchodník / Účetnictví = účetní). Tím je umožněna dokladová inventura saldokonta neboli jednoduchá kontrola knih faktur a salda.

Centralizované kontroly
Ovládání kontrol ekonomiky z jednoho místa, možnost automatického spuštění kontrol, přehledy výsledků kontrol s možností přímé korekce chyb. Jedná se o kontroly Přiznání k DPH, kontrolního hlášení a kontrolního výkazu, výkazu MOSS, pomocného analytického přehledu a dokladů účetního deníku.

Náhled

Funkcionalita párování banky
Algoritmus automatického přiřazení úhrad byl zdokonalen o řadu opatření. Patří sem platby faktur s účtem zaměstnance či nový číselník variabilních symbolů včetně účetních vazeb a dalších cca. 10 vylepšení.

Fakturace
Přednastavení účtů do textových položek na Poznámky k dokladům. Na poznámku k dokladům lze přednastavit účty, sazbu DPH, případně daňové klíče pro faktury vydané i přijaté. Údaje se přenášejí na textové položky faktur vydaných nebo přijatých. Tím lze podstatně více zautomatizovat fakturaci s využitím textových položek.

Vydaný dobropis
Datum potvrzující doručení dobropisu. I na zrealizovaný a zaúčtovaný vydaný dobropis lze dodatečně doplnit datum potvrzení doručení dobropisu odběratelem včetně dopadu do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

QR faktura
Načítání účetních dat do systému pomocí naskenovaného QR kódu prostřednictvím 2D čtečky na dokladu. Samozřejmostí je také tisk QR kódu.

Editace v uzavřeném období
V uzavřeném účetním období, uživatelském období a kalendářním období je nově možnost povolit v účetním deníku editaci útvaru, zakázky, nákladového okruhu, vozidla a zaměstnance.

Optimalizace zálohových faktur
Rozšíření možností při práci a kontrolách zálohových faktur.

Návrhář zápočtů
Zjednodušení a automatizace návrhů na zápočet. Přehled organizací s návrhem zápočtu s možností následného generování zápočtu nad označenými záznamy.

Elektronického podání na Daňový portál MF ČR v testovacím režimu
Možnost zkušebního podání, tj. před vyexportováním DPH, KH nebo SH pro odeslání přes datovou schránku, nejprve hlášení zkontrolovat na EPO. Až po kontrole případných chyb se soubor vygeneruje a uloží v xml.

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob
Nástroj na sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Z dat Helios Orange a ručním doplněním. Možnost editace údajů. Export XML zprávy určené k načtení do aplikace EPO Daňového portálu Finanční správy ČR.

Přeúčtování při krácení poměrným koeficientem DPH
Týká se plátců DPH, kteří potřebují krátit plnění na vstupu poměrným koeficientem. Představuje možnost přeúčtovat neuplatnitelnou část DPH na příslušný účet základu daně poměrným koeficientem podle skutečného podílu použití, případně podle poměrného koeficientu stanoveného kvalifikovaným odhadem. Jsou k dispozici i akce pro roční opravu pro případ, že se poměrný koeficient stanovený odhadem liší o více než 10 procentních bodů od poměrného koeficientu vypočteného podle skutečného použití.

Založení zveřejněných bankovních účtů podle webu finanční správy
Lze nastavit, aby se při akci kontrola DIČ automaticky hromadně doplnily zveřejněné bankovní účty k organizacím – plátcům DPH. Bankovní účty program doplní z databáze finanční správy zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontrola duplicity párovacího znaku při účtování v účetním deníku
Možnost nastavení funkcionality pro kontrolu duplicity párovacího znaku při ručním účtování do účetního deníku. Program upozorní uživatele, pokud při ručním pořizování dokladů do účetního deníku dojde k duplicitnímu zadání dokladů (hlavně faktur přijatých). Kontroluje se duplicita čísla organizace a párovacího znaku. Novou funkcionalitu využijí zejména organizace, kde se pořizují účetní doklady přímo do účetního deníku, typicky účetní firmy.

Zjednodušení účtování faktur a skladových dokladů
Na sklad, skupinu karet, kmenovou kartu a stav skladu lze přednastavit účty pro sklad, příjem, výdej, fakturu vydanou (tržbu) a přijatou (pořízení zásob nebo službu). Na řádcích účetních kontací se nastaví, odkud účet přednabízet. Účty se nemusí zadávat do řádků účetní kontace. Použití této metodiky znamená zjednodušení nastavení a značné snížení počtu účetních kontací.

Řízení úhrad faktur přijatých
Každou fakturu přijatou i dobropis vydaný lze označit příznakem „Nehradit“. Takto označené doklady nelze uhradit žádným způsobem v HELIOS Orange (platebním příkazem, pokladnou, zápočtem apod.). Automatické přednabízení příznaku „Nehradit“ lze nastavit i na řadě dokladů. Teprve až se provedou věcné i formální kontroly přijaté faktury a je třeba fakturu zaplatit, odpovědný pracovník nastaví „K úhradě“. Nastavovat mohou pouze uživatelé, kteří mají k této akci povoleny práva.

Editace zaúčtovaného dokladu
Na již zrealizované a zaúčtované faktuře nebo dobropisu lze editovat útvar, zakázku, nákladový okruh, vozidlo a zaměstnance. Změny je možno provádět na hlavičce i na položkách včetně textových položek. Změna se automaticky promítne i do příslušného účetního dokladu. Akce se s výhodou použije, když faktura nebo dobropis spadá do uzavřeného přiznání k DPH, kontrolního hlášení nebo souhrnného hlášení. Akce Editace zaúčtovaného dokladu je na speciální práva. V rámci dalšího rozvoje se plánuje rozšíření o další typy dokladů, např.: příjemky, výdejky, storna, pokladní doklad apod.

nahoru

Sklady a obchod Analytické nástroje a možnosti

Vizualizace zásob ve stromové struktuře
Grafická a logická kategorizace skladových položek. Výběr ze skladových karet prostřednictvím sortimentního stromu – logické a intuitivní vyhledávání. Možnost začlenit položku do více kategorií. Snadná modifikace stromové struktury metodou drag and drop.

Náhled

Evidenční cena pro výrobní čísla
Volitelná podpora respektování vstupní ceny pro danou šarži či výrobní číslo při stanovení jejich výstupní evidenční ceny pro metodu oceňování FIFO i průměry. (Nevzniká problém s rozdílnou evidenční cenou na příjmu a výdeji.)

Rozšířená struktura datového základu skladové evidence
Konkrétní skladová zásoba je nově provázána od příjmu přes stav skladu až po výdej. Je snadné získat informace: z jakých příjmů pochází aktuální výdej, zda byl již vydán konkrétní příjem, jaké je stáří vydávané zásoby, za jaké ceny se vydávané zboží přijímalo. Existuje nově historie FIFO fronty.

Marže, obchodní přirážka a zisk
Detailní a transparentní vizualizace struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Náhled

Organizace – historie
Podpora evidence historických změn a jejich následné zohlednění při zpětném tisku dokladů. Tedy tisk s hodnotami platnými k datu pořízení dokladu.

Náhled

Cenotvorba na vstupu
Rozšíření nástrojů cenotvorby a slev používaných dříve jen na výstupních dokladech i na vstupní doklady (vydané objednávky, příjemky, přijaté faktury). Možnost zvolit druh cenotvorby vstupní/výstupní na řadě nabídek.

CRM
Přepracované řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Obsahuje řízení obchodních případů, nabídko-poptávkové řízení pro řešení poptávek od obchodních partnerů i pro výběr dodavatelů, dále správu obchodních partnerů a konkrétní funkcionality spojené s tímto tématem. Intuitivní a přednastavené řešení pro rychlou aplikaci do provozu.

Náhled

Doklady přes více období
Možnost zobrazení a následné práce s doklady ve skladech a obchodu přes více (zvolených) období.

Organizace – rejstříky ARES a FINSTAT
Získávání klíčových údajů z veřejných registrů dle zadaného IČO ihned při pořizování v číselníku organizací, a to prostřednictvím ARES pro české subjekty a nově i prostřednictvím FinStat pro slovenské subjekty. Hromadné ověřování těchto údajů.

Náhled

Vizualizace zdroje ceny
Zobrazení zdroje ceny dotažené automaticky na položku dokladu. Nyní je tedy na první pohled zřejmé, odkud cena pochází a v jakém pořadí by se uplatnily případné další zdroje ceny.

Náhled

Optimalizace zálohových faktur
Lze provázat řady zálohových faktur, daňových dokladů o přijaté platbě a realizačních faktur, což přináší usnadnění v rámci generování návazných dokladů. Je podporováno hromadné generování návazných dokladů a je zde nově provázanost na úhrady bankovních výpisů. Akce generování byla přidána nově i do faktur přijatých.

Cena za konkrétní měrnou jednotku i v CÚ
V rámci jednoho ceníku definovaného přes cenové úrovně (CÚ) je nově možno zadat k položce více cen pro konkrétní měrné jednotky (MJ).

Vlastní způsob ocenění
Nenašli jste v pestrých možnostech cenotvorby v  HELIOSu přesně na míru to, co by vám vyhovovalo? V edici iNUVIO je možné zadat vlastní proceduru, která zajistí ocenění položky dokladu dle vašich požadavků.

Pokladní prodej - Tlačítka pro rychlý prodej
Do pokladního prodeje byla zapracována nová funkcionalita týkající se možnosti volby rychlého prodeje prostřednictvím tlačítek (ikonek). Lze např. definovat jaká tlačítka a v jakém upořádání budou na editoru použita, včetně přiřazení příslušné akce.

Náhled

Nechte si zdarma poradit, jak vám může HELIOS Orange edice iNUVIO ušetřit čas.

Zadat kontaktní informace.

nahoru

HR Základní funkce systému

Příprava nástupů do pracovního poměru
Možnost předvyplnění údajů zaměstnance do libovolného období před skutečným nástupem.

Náhled

Možnost hromadných změn nad mzdovými údaji
Výrazně rozšířené možnosti hromadných změn nad zaměstnanci pro mzdové údaje, paušály a srážky, doplňující údaje.

Náhled

Změny mzdových údajů s budoucí platností
Umožňuje zadávat změny mzdových údajů s časovým předstihem více než jeden měsíc dopředu.

Náhled

Náhled výplatního lístku
Možnost zobrazení výplatního lístku přímo v editoru výpočtu mzdy.

Historie zdravotního pojištění za zaměstnance
Přehled procesů, které za zaměstnance probíhaly směrem ke zdravotní pojišťovně během trvání pracovních poměrů.

Náhled

Podklady pro vytvoření oznámení na správu sociálního pojištění
Výrazně snadnější identifikace změn položek povinných pro oznámení na správu sociálního pojištění.

Náhled

Evidenční list důchodového pojištění a důchodce
Často se stává, že byl nesprávně nastaven datum nároku zaměstnance na důchod a z toho důvodu došlo k tomu, že se špatně vygenerovaly řádky průběhu pojištění. Funkcionalita nad přehledem důchodu dovede zpětně opravit záznamy starobního důchodu a tím i správně aktualizovat ELDP.

Evidenční list důchodového pojištění a ruční pořízení řádného
Podpora možnosti ručního pořízení ELDP s typem řádný (zaměstnání trvá, zaměstnání ukončeno,...).

Exekuce – Přikázání jiné peněžité pohledávky (PJPP)
V rámci jednotlivých exekucí lze pořizovat přikázání jiné peněžité pohledávky, které se týkají částky bonusu nebo vratky daně z ročního zúčtování daně. Její platnost lze řídit v rámci platnosti exekuce (platnost od – do). Pořadí uplatnění přikázání se podobně jako u exekucí řídí datem doručení. Společně s exekuční srážkou je možné přikázání deponovat.

Náhled

Exekuce – Stav srážek
V rámci nové edice došlo ke změně sledování aktuálního stavu srážek v rámci mzdy. Nad přehledem paušálů a srážek existují pohledy Srážky výkonu rozhodnutí, Ostatní srážky a Historie srážek. Srážky výkonu rozhodnutí zobrazují aktuální stav běžného výživného, dlužného výživného, přednostních a nepřednostních srážek společně s přikázáním jiné peněžité pohledávky. Ostatní srážky jsou přehledem všech srážek kromě výkonu rozhodnutí. Historie srážek má za úkol zobrazit průběh strhávání částek ve výpočtech mzdy.

Personalistika – Tiskové formuláře
Modul personalistika byl rozšířen o další tiskové formuláře. Jedná se o formuláře zobrazující nad pracovní pozicí požadavky, náplň práce zaměstnanců a protokol obsazenosti pracovní pozice, kde jsou porovnány požadavky a dovednosti zařazeného zaměstnance.

Náhled

eNeschopenka
Přímé propojení e-portálu ČSSZ se systémem HELIOS Orange prostřednictvím rozhraní VREP výrazně zjednodušující práci mzdovým účetním. Elektronická neschopenka (https://www.cssz.cz/web/eneschopenka) tak neřeší pouze legislativu, možnost notifikace přes datovou schránku či export PDF souboru z portálu ČSSZ. Komunikace přes VREP automatizuje přenos informací z portálu ČSSZ do vašeho ERP, přičemž ten je schopen vás upozornit na vznik nepřítomnosti zaměstnance z důvodu nemoci či úrazu.

nahoru

Výroba Základní funkce systému

Změnové řízení v TPV
V rámci změnového řízení v TPV je možné kombinovat dílce se zapnutým změnovým řízením a dílce bez změnového řízení. Vlastnost pro změnování dílců je možné nastavit na kartě vyráběného dílce a je možné ji průběžně měnit.

Přednastavení výrobních parametrů kmenových karet
Na skupinách karet je možné přednastavit výrobní parametry pro založení nové položky do přehledu vyráběných dílců, nakupovaných materiálů, nářadí nebo vedlejších produktů.

Kooperace v cizích měnách
Při zadávání cen kooperací bude možné definovat nákupní ceny v libovolné měně. V příslušné měně se budou následně generovat kooperační objednávky i návazná evidence kooperací.

Rozšíření práce s dokumenty ve výrobě
Ve výrobě jsou nově dostupné dokumenty z materiálu či polotovarů, na úrovni výrobních příkazů je možné zobrazit dokumenty nejen z výroby, ale ostatních agend, např. reklamace, objednávka, apod..

Rozšíření kapacitního plánování
Řada dílčích vylepšení a rozšíření, např.: priority na výrobním příkaze (VP), změna alternativy při změně stroje, aktualizace VP dle změny času na operacích, možnost volby způsobu plánování materiálu a řada dalších.

nahoru

Ostatní Základní funkce systému

Insolvenční rejstřík
Hromadné ověření insolvenčního řízení nad organizacemi, zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání.

Náhled

Rozkopírování číselníků mezi databázemi
Pro vícedatabázové instalace (účetní firmy, holding apod.) je určena funkce umožňující kopírování vybraných dat mezi databázemi, přehledně z jednoho místa. Kopírovat je možné jak vybrané číselníky, tak nastavení vzorové databáze.

API rozhraní
Univerzální řešení pro zápis a čtení vybraných dat při propojení na produkty třetích stran (e-shopy, pokladní či fakturační systémy apod.).

Náhled

Podpora (nejen) GDPR – správa osobních údajů
Edice iNUVIO obsahuje rozšířené, nadstandardní funkcionality související s administrací, automatizovaným zpracováním a hromadnými změnami. Zajišťuje uživateli potřebný komfort související nejen se správou osobních údajů, ale také např. s přístupovými právy či žurnálem změn na libovolné atributy, monitoringem aktivit uživatelů, rozšiřujícími právy na dokumenty a jiné.

Optimalizace a plánování tras – RINKAI
Funkcionalita umožňuje optimalizovat plán trasy vozidel včetně možnosti vizualizace a korekce na úrovni mapových podkladů. Plánování probíhá nad organizacemi, CRM, výdejkami či modulem Doprava a navrhuje ideální trasu či lokalizaci objektu v návaznosti na použitý zdroj.

Náhled

Analýza rizik - FMEA
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je jednou z nejrozšířenějších metodik pro analýzu možného výskytu vad a jejich dopadu na výrobky. Metodu lze aplikovat i na služby a firemní procesy (nakupování, prodávání). Agenda je samostatnou součástí modulu QMS – Systém řízení kvality.


Vybrané reference

Presco
Sneo
Instalace Praha
Arbor
Goldbeck
Elgas
Multitrans

Nechte nám na sebe kontakt

a my vám připravíme nabídku na míru zdarma

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.