Systém

Nový vzhled a ovládání
Moderní, intuitivní a přehledné ovládání s maximálním důrazem na individuální personifikaci vzhledu, ergonomie či terminologie.

Přehledný dashboard
Neboli „nástěnka“, kde má uživatel k dispozici všechny klíčové informace na jednom místě ve struktuře a podobě tak, jak mu nejlépe vyhovuje pro jeho práci.

Notifikační centrum
Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací např. do mobilního telefonu.

Prediktivní analýza důsledků
Srozumitelná interpretace systémových událostí (příčin) a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky z nich plynoucí.

Fulltextové vyhledávání
Podpora vyhledávání napříč celým systémem i na úrovni atributů, akcí (funkcionalit) v rámci navigačního stromu (přehledu).

Info panel
Přináší multifunkční užití a slouží primárně ke komunikaci uživatelů či zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se vždy ke konkrétnímu záznamu.

Uživatelské tabulky s vlastními editory
Pokročilé řešení pro uživatelskou customizaci, kdy systém umožňuje vygenerování editoru (vstupní formulář) nad uživatelskými tabulkami, včetně následné úpravy jeho layoutu.

Uživatelské layouty
Možnost využívání jiného výchozího layoutu (uspořádání editoru), než distribučního. Layouty lze importovat automaticky (společně s update) či uživatelsky, přičemž není vyžadována funkcionalita uživatelských editorů.

Finance

Business Intelligence jako standard
Nativní BI řešení implementované přímo do informačního systému s možností přístupu formou dashboardů v rámci systému nebo prostřednictvím webu či mobilních aplikací.

eReporty
Nástroj pro publikování libovolných dat ze systému HELIOS na webu pro uživatele bez nutnosti přístupu do systému. Podporuje zápis z webu do systému HELIOS.

Datové sklady
Agregace dat z různých modulů systému dle různých dimenzí, jako je čas, skupiny, organizace, útvary, zakázky, řady dokladů a další. Výsledné analýzy a reporty je možné prezentovat formou přehledů, grafů či kontingenčních tabulek.

Ekonomika

Alternativní párovací znak nad saldem
Zjednodušené párování opakovaných plateb se stejným variabilním symbolem s rozlišením pomocí druhého párovacího znaku, typicky se jedná o platby faktur od dodavatelů energií, telekomunikačních služeb a splátky.

Účetní fakturační saldo
Sloučení procesu kontroly fakturačního a účetního salda do společné evidence účetního fakturačního salda (Fakturace = obchodník / Účetnictví = účetní). Tím je umožněna dokladová inventura saldokonta neboli jednoduchá kontrola knih faktur a salda.

Centralizované kontroly
Ovládání kontrol ekonomiky z jednoho místa, možnost automatického spuštění kontrol, přehledy výsledků kontrol s možností přímé korekce chyb. Jedná se o kontroly Přiznání k DPH, kontrolního hlášení a kontrolního výkazu, výkazu MOSS, pomocného analytického přehledu a dokladů účetního deníku.

QR faktura
Načítání účetních dat do systému pomocí naskenovaného QR kódu prostřednictvím 2D čtečky na dokladu. Samozřejmostí je také tisk QR kódu.

Fakturace – přednastavení účtů do textových položek na Poznámky k dokladům
Na poznámku k dokladům lze přednastavit účty, sazbu DPH, případně daňové klíče pro faktury vydané i přijaté. Údaje se přenášejí na textové položky faktur vydaných nebo přijatých. Tím lze podstatně více zautomatizovat fakturaci s využitím textových položek.

Vydaný dobropis – datum potvrzení dobropisu
I na zrealizovaný a zaúčtovaný vydaný dobropis lze dodatečně doplnit datum potvrzení doručení dobropisu odběratelem včetně dopadu do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

Funkcionalita párování banky
Algoritmus automatického přiřazení úhrad byl zdokonalen o řadu opatření, včetně plateb faktur s účtem zaměstnance, nového číselníku variabilních symbolů včetně účetních vazeb a dalších cca 10 vylepšení.

Editace v uzavřeném období
V uzavřeném účetním období, uživatelském období a kalendářním období je nově možnost povolit v účetním deníku editaci útvaru, zakázky, nákladového okruhu, vozidla a zaměstnance.

Sklady a Obchod

Vizualizace zásob ve stromové struktuře
Grafická a logická kategorizace skladových položek. Výběr ze skladových karet; prostřednictvím sortimentního stromu – logické a intuitivní vyhledávání. Možnost začlenit položku do více kategorií. Snadná modifikace stromové struktury metodou drag and drop.

Evidenční cena pro výrobní čísla
Volitelná podpora respektování vstupní ceny pro danou šarži či výrobní číslo při stanovení jejich výstupní evidenční ceny pro metodu oceňování FIFO i průměry. (Nevzniká problém s rozdílnou evidenční cenou na příjmu a výdeji.)

Rozšířená struktura datového základu skladové evidence
Konkrétní skladová zásoba je nově vazbou provázána od příjmu přes stav skladu až po výdej. Je snadné získat informace: z jakých příjmů pochází aktuální výdej, zda byl již vydán konkrétní příjem, jaké je stáří vydávané zásoby, za jaké ceny se vydávané zboží přijímalo. Existuje nově historie FIFO fronty.

e nově vazbou provázána od příjmu, přes stav skladu, až po výdej. Je snadné získat informace: z jakých příjmů pochází aktuální výdej, zda byl již vydán konkrétní příjem, jaké je stáří vydávané zásoby, za jaké ceny se vydávané zboží přijímalo. Existuje nově historie FIFO fronty.

Marže, obchodní přirážka a zisk
Detailní a transparentní vizualizace struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Organizace – historie
Podpora evidence historických změn a jejich následné zohlednění při tisku dokladů zpětně. Tedy tisk s hodnotami platnými k datu pořízení dokladu.

Cenotvorba na vstupu
Rozšíření nástrojů cenotvorby a slev používaných dříve jen na výstupních dokladech i na vstupní doklady (vydané objednávky, příjemky, přijaté faktury). Možnost zvolit druh cenotvorby vstupní/výstupní na řadě nabídek.

CRM
Přepracované řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Obsahuje řízení obchodních případů, nabídko-poptávkové řízení, správu obchodních partnerů a konkrétní funkcionality spojené s tímto tématem. Intuitivní a přednastavené řešení pro rychlou aplikaci do provozu.

HR

Příprava nástupů do pracovního poměru
Možnost předvyplnění údajů zaměstnance do libovolného období před skutečným nástupem.

Možnost hromadných změn nad mzdovými údaji
Výrazně rozšířené možnosti hromadných změn nad zaměstnanci pro mzdové údaje, paušály a srážky, doplňující údaje.

Změny mzdových údajů s budoucí platností
Umožňuje zadávat změny mzdových údajů s časovým předstihem více než jeden měsíc dopředu.

Náhled nvýplatního lístku
Možnost zobrazení výplatního lístku přímo v editoru výpočtu mzdy.

Ostatní

Insolvenční rejstřík
Hromadné ověření insolvenčního řízení nad organizacemi, zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání.

Rozkopírování číselníků a kopírování údajů mezi databázemi
Pro vícedatabázové instalace (účetní firmy, holding) je určena funkce umožňující kopírování vybraných dat mezi databázemi, přehledně z jednoho místa. Jedná se o klíčové číselníky napříč celým systémem.

API rozhraní
Univerzální řešení pro zápis a čtení vybraných dat při propojení na produkty třetích stran (e-shopy, pokladní či fakturační systémy apod.).

Změnové řízení v TPV
V rámci změnového řízení v TPV je možné kombinovat dílce se zapnutým změnovým řízením a dílce bez změnového řízení. Vlastnost pro změnování dílců bude možné nastavit na kartě vyráběného dílce a bude ji možné průběžně měnit.

Přednastavení výrobních parametrů kmenových karet
Na skupinách karet je možné přednastavit výrobní parametry pro založení nové položky do přehledu vyráběných dílců, nakupovaných materiálů, nářadí nebo vedlejších produktů.

Kooperace v cizích měnách
Při zadávání cen kooperací bude možné definovat nákupní ceny v libovolné měně. V příslušné měně se budou následně generovat kooperační objednávky i návazná evidence kooperací.

Podpora (nejen) GDPR – správa osobních údajů
Edice iNUVIO obsahuje rozšířené, nadstandardní funkcionality související s administrací, automatizovaným zpracováním a hromadnými změnami. Zajišťuje uživateli potřebný komfort související nejen se správou osobních údajů, ale také např. s přístupovými právy či žurnálem změn na libovolné atributy, monitoringem aktivit uživatelů, rozšiřujícími právy na dokumenty a jiné.